Rozvoj malych podnikov

Sme obzvlá¹» oboznámení s tým, ¾e rozvoj na¹ej spoloènosti závisí od spokojnosti v¹etkých pou¾ívateµov, ktorí vyu¾ívajú poµské slu¾by nezávisle, to sú in¹talaèné jednotky, ¹pecializované predajne, stavebné firmy a investori, ktorí sú koneènými príjemcami.

Sme presvedèení, ¾e roz¹írenie obchodnej ponuky, skrátenie dodacích lehôt, zvy¹ovanie kvalifikácie zamestnancov a neustále zlep¹ovanie úrovne slu¾ieb zákazníkom a formy poskytovaných zariadení zaruèujú dosiahnutie plánovaného cieµa.

Zaviazali sme sa vynalo¾i» maximálne úsilie na to, aby na¹i u¾ívatelia boli spokojní a presvedèení o praktickej cene a forme vybavenia, ktoré ponúkame.

Ventilátor oznaèený slovom "výbuchotesný" je obdå¾nikový nástroj odolný voèi výbuchu, urèený na prácu v potenciálne výbu¹nom prostredí, vhodný na montá¾ do v¹etkých kníh v obdå¾nikových ventilaèných kanáloch. Vyrobené z pozinkovaného silného plechu a vybavené kontrolnou klapkou, prichádzajú do styku s motorom a rotorom bez potreby odobratia ventilaèného potrubia.

Odstredivé ventilátory sú vyrábané v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001. Pripravené na zem v zónach nebezpeèenstva výbuchu mimo baní a banských výkopov. Ventilátory majú rotory z hliníkových zliatin alebo obe¾ných kolies z oceµového plechu, samoèistiace, pokryté prá¹kovou farbou. Bez ohµadu na kvalitu sú obe¾né kolesá vyvá¾ené v súlade s normou ISO 1940-1. Skriòa je pravdepodobne zváraná z oceµového plechu, prá¹kovo potiahnutá èiernou farbou. Kryt má kontrolný a drená¾ny otvor. Kon¹trukcia má detaily z mosadze, ktoré minimalizujú riziko iskrenia. Na po¾iadanie sú navrhnuté obe¾né kolesá a puzdro z be¾nej pozinkovanej, pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele.

Stre¹né ventilátory sa pou¾ívajú pre v¹etky a ekonomické vetranie v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Stroje majú priamy pohon, obe¾né koleso s no¾mi naklonenými dozadu z pozinkovanej ocele s hliníkovým nábojom. Ventilátory sú vybavené trojfázovým motorom, ktorý je prispôsobený kariére v blízkosti oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu