Sennik narodenia dvojea

Rôzne typy in¹talácií, ktoré podporujú jednoduchý interiér, sú vystavené vysokým teplotám, alebo plyny pod veµkým tlakom sú vystavené riziku nadmerného hromadenia tohto tlaku. Následkom toho nadmerný tlak spôsobuje, ¾e sa niekde dostane von. Ak je in¹talácia celkom uzavretá a sú to hlavne tak, odkiaµ pochádza tento prebytok? No, to príde k explózii a prebytok sa získa vyfúknutím celej in¹talácie.

Existuje nejaká mo¾nos» zabráni» tomuto ¹tandardu z udalostí, tohto druhu javov? No, na¹»astie to je. Existuje mo¾nos», ¾e tlak v stavbe bude uvoµnený, zatiaµ èo celá in¹talácia bude odµahèená a hrozí nebezpeèenstvo výbuchu. V akom médiu to mô¾ete urobi»? To zais»ujú ¹peciálne poistné ventily, ktoré sú súèas»ou kon¹trukcie. Ich výkon je v podstate extrémne stereotypný, v tom èase obsahuje aj dokonalé porozumenie a samozrejme dokonalé rie¹enie. Tento model bezpeènostných ventilov sa vyvinie v èase, keï tlak dosiahne vysokú, nebezpeènú úroveò. Teraz, keï tlak otvára ventily a rovnaké uvoµòovanie tohto prebytku. Odvzdu¹nená, voµná in¹talácia mô¾e pracova» výrazne, mô¾e fungova» bez obáv, ¾e bude vystavená nieèomu zlému. Je v¹ak dôle¾ité, aby bol ventil dobre kon¹truovaný. Ak by som sa nestal príli¹ rýchlym, s príli¹ malým tlakom, preto¾e by to nevyplòovalo na¹u hlavnú funkciu a èasto je príli¹ nízky tlak v stavbe tie¾ ne¾iaduci. Súèasne, ventil nemô¾e by» trochu citlivý trh, preto¾e to nezaène v dobrý okamih, a rozhodne príli¹ neskoro.