Siva zona 2001

Veµký problém je veµký priestor v Poµsku. Odvtedy sa s na¹ou krajinou zápasí s rôznymi dôsledkami. Na tomto pozadí sme v¹ak celkom dobrí v konfrontácii s inými krajinami bývalého východného bloku, ale pre európsku ¾enu je celá fáza mimoriadne veµká.

Domnievam sa, ¾e sivá oblas» nebude odstraòova» represívne opatrenia, ako sú sankcie za to, ¾e nebudú pokladnièné pokladne. Jediným postupom je vzdelávanie verejnosti a toto je dôsledné uvedomenie, ktoré implementujeme v rámci skupiny, a to, èo je dobré pre skupinu, priná¹a aj výhody. Èo skutoène potrebuje opä» získa» dôveru ¹tátnych slu¾obníkov - veµa sa prezentuje, najmä v povstaleckom prostredí, ¾e nás ¹tát zbavuje. Podnikatelia, ktorí èítajú túto prácu, si uvedomujú, ¾e si nev¹imnú obrovských investícií do infra¹truktúry, v dôsledku ktorých sa vtipy o poµských cestách úplne delia. Podobne aj politici, ktorí takéto správanie prezentujú. Nezodpovedné hlásanie populistických sloganov je bohu¾iaµ s výraznou odpoveïou, najmä medzi mladými µuïmi, ktorí sú pote¹ení z ich dosiahnutia, nenechajte sa prekvapi» tým, èo naozaj ukladá za nimi.Prax uèí, ¾e neèestní podnikatelia budú v¾dy nájs» poslednú mo¾nos» obís» systém. Okrem toho majú podporu významnej skupiny svojich klientov, ktorí napriek sociálnym kampaniam, ktorých cieµom je získavanie potvrdení o zbieraní príjmov, stále pova¾ujú dane za zlodej a samotný príjem ako zbytoèné odpadky. Èo je súèasnos», ¾e vláda stanoví vysoké sankcie za to, ¾e nebude ma» fi¹kálny pokladòa, ak bude realizácia týchto následkov niekoµko úèinných?Napriek v¹etkému nie je zále¾itos» taká zlá, ako je dôle¾ité posúdi» na základe vy¹¹ie uvedených pripomienok. Poµská dôvera v ¹tát a navzájom rastie - tento proces prebieha dlho a nepravidelne, ale vzhµadom na posledných dvadsa»¹es» rokov je táto my¹lienka obyèajná. Myslím si, ¾e s finanèným a vnútorným rastom krajiny bude menej a menej mu¾ov hovori», aby vládli krátkodobým ziskom a oveµa viac - základnú èestnos». Dokonca aj vtedy, keï sa drobky zvrhnú, podobne ako posledná zmena moci nemení to, ¾e máme múdryho, aj keï veµmi skúseného národa a nebudeme nièi» to, èo robili po roku 1989. A ¾e na¹e vôµa bude bli¾¹ie k Európe ne¾ k Rusku.