Slu by registraenej pokladnice

Ak ste vlastníkom akejkoµvek predajne alebo stravovacieho zariadenia, veµmi dobre viete, ¾e rýchlos» zákazníckeho servisu je jednou z najdôle¾itej¹ích výziev, ktoré musíte splni». Pravdepodobne ste v¹ak nikdy netu¹ili, ¾e dôle¾itým dôrazom na posledný rozsah nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie zákazky do systému a vyrovnanie vo fi¹kálnej vý¹ke.

Ak je vá¹ dom vybavený klasickými alebo niekoµkými pokroèilými alebo zastaralými registraènými pokladòami, tento aspekt výrazne predl¾uje èas zákazníckeho servisu, èo presne odstraòuje jeho spokojnos» a jeho zaobchádzanie so slu¾bami, ktoré vám ponúka!Existuje viac a viac vybavenia pre svadbu na námestí, a catering priemyslu mô¾e zarobi» viac a viac technologicky vyspelé rie¹enia, ktoré priamo ovplyvòujú kvalitu poskytovaných slu¾ieb! A teraz pomáhame s takou misiou, ktorá má na konci zlep¹enie kvality stravovacích slu¾ieb. Ponúkame Vám jeden z najpokroèilej¹ích èa¹níkov a barmanských produktov - Gastro Pos Demo program.Jeho slu¾ba je nielen veµmi intuitívna, ale stále pripomína pozíciu na starej fi¹kálnej pokladnici, tak¾e hostia nebudú ma» ¾iadne významné problémy s prispôsobením sa ïal¹ím rie¹eniam! Okrem toho celý program vytvára dotykový plán, ktorý poskytuje µahký a najdôle¾itej¹í, oveµa rýchlej¹í výber objednávky. Okrem toho sa identifikácia èa¹níka vyznaèuje znaèným technickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e sa vyskytuje zadaním kódu, ktorý je výhodný pre konkrétnu osobu, alebo e¹te jednoduch¹ie, pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos je urèite "Musí ma»", ak chce poskytnú» vám najväè¹iu celosvetovú úroveò slu¾ieb zákazníkom! Gastro Pos je lieèený a cenený v sile renomovaných gastronomických zariadení a príjemných barov! Tak¾e si nemyslím, ¾e o chvíµu dlh¹ie a aby vá¹ domov stúpa» na e¹te vy¹¹iu úroveò!