Smernica eu plynove kachle

Smernica ATEX v poµskom právnom poriadku bola zavedená 28. júla 2003. Pri výrobkoch, ktoré sú urèené pre robotov, sa nachádzajú v oblastiach, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu. Príslu¹né výrobky musia prísne po¾adova» nielen bezpeènos», ale aj zdravotnú starostlivos». Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

V princípe ustanovení príslu¹ného normatívneho zákona úroveò bezpeènosti, ako aj súvisiace s celou súèasnou hodnotiacou procedúrou, závisí vo veµkej miere od ohrozenia prostredia, v ktorom bude hra» ¹peciálne vybavenie.Smernica ATEX ¹pecifikuje prísne po¾iadavky, ktoré ¹pecifický výrobok musí robi», aby mohol by» u¾itoèný v potenciálne výbu¹nom prostredí. Av¹ak v akých oblastiach myslíte? Najprv hovoríme o »a¾obných baniach, kde je veµmi vysoká pravdepodobnos» výbuchu metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX obsahuje podrobné rozdelenie zariadení do síl. Existujú dve z nich. V prvej èasti sú vybrané zariadenia, ktoré sa vrátia do podzemia a do priestorov, ktoré mô¾u existova» pri explózii metánu. Druhá èas» sa vz»ahuje na zariadenia, ktoré sa pou¾ívajú na budúcich miestach, ale ktoré mô¾u by» ohrozené výbu¹nou atmosférou.

SliminazerSliminazer - Najnov¹ia technológia spaµovania tukov!

Táto smernica stanovuje základné v¹eobecné po¾iadavky na v¹etky zariadenia prechádzajúce do oblastí vystavených nebezpeèenstvu výbuchu metánu a uhoµného prachu. A dlh¹ie po¾iadavky mo¾no µahko nájs» v rámci harmonizovaných limitov.

Malo by sa pamäta» na to, ¾e nádoby povolené na prax v potenciálne výbu¹nom prostredí by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by malo by» vrátené po znaèke, ktorá by mala by» uvedená, viditeµná, stála a jednoduchá.

Oznamujúci orgán skúma celý organizmus kontroly alebo jednu dodávku na konci zabezpeèenia súladu so zákonmi a po¾iadavkami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e súèasná smernica bude nahradená novou smernicou ATEX 2014/34 / EÚ od 20. apríla 2016.