Softver pre male podniky

Royal Gold Mask

¥udia, ktorí nastavujú stravovacie kampane, dobre vedia, aký dôle¾itý a efektívny je zákaznícky servis. Zvyèajne v zdravých a èasto nav¹tevovaných priestoroch, kde sa mnohé objednávky µahko mýlia alebo prehliadajú. Správny softvér, ktorý zlep¹uje prácu re¹taurácie, baru alebo iného gastronomického faktora, výrazne zlep¹uje prácu, vïaka èomu sa zvý¹i spokojnos» nielen klienta, ale aj zamestnanca. Èo by mal charakterizova» takýto program?

Inovatívne rie¹enie je urèite pou¾itie dotykového panelu. Vïaka nedávnemu èasu sa program dostáva do absolútneho minima a navy¹e ¹kolenie zamestnanca, aby zvládol tento plán, je urputný a populárny. Samozrejme, intuitívna povaha bude veµkým prínosom najmä preto, ¾e väè¹ina µudí bude slú¾i» softvéru. Z aktuálneho dôvodu je potrebný modulárny návrh programu, ktorý zodpovedá jeho úlohe po¾iadavkám majiteµa re¹taurácie alebo baru.

Takýto program by mal nielen uµahèi» prácu, ale aj poskytnú» zamestnávateµovi príle¾itos» kontrolova» èas trvania stá¾e a hodnotu obsluhy zamestnancov. Je potrebné udr¾iava» aktívnu výmenu informácií medzi izbovou slu¾bou, kuchyòou a mana¾mentom, ako aj zavedením nových jedál, cenovými zmenami alebo programami bonusov alebo rabatov pre be¾ných zákazníkov. Flexibilita pri prispôsobovaní sa potrebám zákazníkov je silnou výhodou takéhoto softvéru. Jeden z najkraj¹ích projektov tohto modelu na trhu je gastro pos program, ktorý mô¾e v¹etky vy¹¹ie uvedené vlastnosti, rovnako ako mnoho iných. Preto je ideálnym rie¹ením pre majiteµov pizzérií, priestory s rýchlym obèerstvením alebo re¹tauráciami. Komplexné slu¾by v celej miestnosti, významné zlep¹enie komunikácie medzi jednotlivými skupinami µudí v klube a schopnos» zavies» odrody sú hodnoty, ktoré by mali presvedèi» ka¾dého podnikateµa, ktorý robí v oblasti stravovania, aby sa s týmto projektom uèili.