Stenovy atnik

Dlho oèakávaná jar prichádza. Nie je to len príle¾itos» strávi» pár kilogramov navy¹e, ale aj vymeni» si ¹týly stravovania. Teplej¹ie poèasie nás vyzýva, aby sme opustili »a¾ko stráviteµnú diétu zalo¾enú na tele a mlieènych výrobkoch a zdravie, ktoré nám ¹aláty ponúkajú.

vitamíny©aláty sú veµkou vitamínovou bombou. Poskytujú nám µudia zlo¾ky potrebné pre správne fungovanie systému. Poliaky sú v¾dy, ale existuje tendencia k tomu, aby výrobky ¾ivoèí¹neho pôvodu boli ochotnej¹ie. To je dôvod, preèo toµko na¹ich krajanov trpí kardiovaskulárnymi ochoreniami. Koronárna choroba, ateroskleróza a hypertenzia sú jednou z dôle¾itých príèin smrti u star¹ích µudí. Èastej¹ia konzumácia ¹alátov a minimalizácia ¾ivoèí¹nych produktov zni¾ujú riziko výskytu vysoko menovaných chorôb.

https://bustur-l.eu/sk/

stráviteµnos»Zelenina je omnoho µah¹ie stráviteµná ako telo a mlieène výrobky. Oni trvajú menej v pláne jedla, vïaka èomu sa po ich jedení cítime lep¹ie. Zelenina má zásaditú reakciu na rozdiel od mäsových výrobkov. Vïaka tomu neobsahujú témy s pálením záhy a hyperaktídou. Strava zalo¾ená na jesenných ¹alátoch je potom cennej¹ia a oveµa lep¹ia pre ná¹ tráviaci systém.

Jednoduchá prípravaPríprava ¹alátov nie je »a¾ká, najmä ak máme dostatok vybavenia. Elektrický chopper na zeleninu ich urobí neuveriteµne rýchlo. Jediné, èo musíte urobi», je vybra» si zeleninu, z ktorej chcete ¹alát pripravi», odstráni» ju pomocou stroja, mie¹a» a mrha» s citrónovou ¹»avou. Poèas niekoµkých sekúnd sme intenzívne a plnohodnotné jedlo.

kalorickáPred príjemnými a letnými dòami stojí za to strati» nejaký tuk nahromadený v zime. Najvhodnej¹ím spôsobom na dosiahnutie po¾adovanej hodnoty je pokraèova» v strave zalo¾enej na zelenine a ¹alátoch. Budete rýchlo zisti», ¾e vie, ako ¾i» oveµa chutnej¹ie ako staré poµské problémy a bravèové kotlety. Èo robi» na prípravu lahodného ¹alátu, nemusíte by» ¹éfkuchár. V¹etko, èo potrebujete, je tvorivos» a predstavivos». Chce len nás, z ktorých ingrediencií vytvoríme ná¹ krásny a zdravý ¹alát.