Strategie rozvoja pre stavebnu spoloenos

Subiekt Ignacy Rzecki mal svoju celú rastlinu zapísanú v cache. V tom istom èase, keï hovorili záznamy o predaji. Hoci jeho podnikanie nemalo len materiály a výrobky, ako napríklad malý automobilový veµkoobchod, kde rovnaké brzdové kotúèe mô¾u ¾i» niekoµko desiatok typov. Písanie v notebooku nevyrie¹i problémy tohto obchodníka, najmä ak máme veµmi funkènú techniku ukladania, èo je vysoký sklad. Ako sa vysporiada» s týmto formulárom?

Spoloènos» Comarch prichádza na záchranu, ktorá je sama od najdôveryhodnej¹ích vývojárov softvéru na domácom trhu a skladu, ktorý pre¹iel. Jedná sa o jedineèný a veµmi pokroèilý softvér erp, ktorý uµahèuje registráciu skladovaného tovaru a materiálov. Prezentuje sa z dvoch modulov - Comarch WMS Management a Comarch WMS Magazynier, ktoré navzájom dokonalo spolupracujú a zároveò majú ideálne rie¹enie pre prevádzku skladu s vysokými zátokami.

Prvým modulom je databáza adresárov a zabezpeèenie vytvorenia digitálnej verzie èasopisu. Takáto elektronická ¹truktúra presne zodpovedá na¹ej aktuálnej verzii, umo¾òuje nastavenie pre konkrétne výrobky, regály a dokonca aj dopravné prostriedky, ako sú palety. Mô¾eme vytvori» dispozície pre skladateµov, definova» základné hodnoty a maximálne stavy, stanovi» význam pre daný tovar. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹írením ruky skladateµa. Poskytuje vám ¹ancu vystupova» na recepciách a vydaniach, tlaèi» potrebné dokumenty a dokonca aj ¹títky. Ide pravdepodobne o dodatky k normálnej úlohe výroby, pohybu, spracovania a inventarizácie tovaru. Tento prvok vyu¾íva dispozície vydané zamestnávateµom, èo zjednodu¹uje celý proces riadenia skladu.

WMS úlo¾ný program zabezpeèuje plnú integritu s Comarch ERP, av¹ak kµúèové prvky obidvoch systémov sú oddelené. Takáto spolupráca, pokiaµ ide o stav obchodných dokumentov, ale nie historické údaje, umo¾òuje oddelenie riadenia skladov a úètovných operácií.