Test tehotenstva 3 pomleky

Diet Stars

®eny, ktoré hµadajú die»a a tí, ktorí sa obávajú o tehotenstvo, sa okrem vykonávania tehotenského testu pokú¹ajú v sebe objavi» príznaky, ktoré budú alebo budú vyluèova» obavy (alebo mo¾nos» pokry». Ktoré sú v¹ak tieto znaky? Ako ich mô¾ete nájs»? Dôle¾itým a dodatoène najviditeµnej¹ím príznakom je absolútna absencia periódy. To neuznáva, ale preèo stres na zásoby - me¹kanie men¹truácie, a to aj viac dní, mô¾e by» spôsobená mnohými faktormi, vrátane povolania a choroby. Na druhej strane pravidelná men¹truácia nevyluèuje tehotenstvo. Zni¾uje sa tým, ¾e tehotné ¾eny tie¾ men¹truujú a¾ tri mesiace po oplodnení. Predpokladajme v¹ak, ¾e sa sna¾íme dosta» mláïatá, nie je tam ¾iadny stupeò, posledný je tehotenský test, ktorý s rados»ou ukazuje dve pomlèky. Èo je to?

Sú chvíle, keï budúce mamièky majú príznaky tehotenstva teraz v poète tý¾dòov od poèatia. Zvyèajne sa v¹ak vyskytujú asi po mesiaci. Ich najdôle¾itej¹ia intenzita je na konci prvého ¹tvr»roka, alebo okolo 10. tý¾dòa, a prechádzajú v mestách 20. Tu je zoznam príznakov, ktoré mô¾ete (ale nemusíte! Oèakávajte v prvých tý¾dòoch tehotenstva:

Príjemné a bolestivé prsia. V tele tehotnej ¾eny sa vracia k mnohým hormonálnym zmenám, ktoré plánujeme pripravi» na budúcnos» nielen preto, aby sme v priebehu týchto 9 mesiacov vá¾ne nosili die»a, ale aj na ïal¹iu výchovu. Preto, kvôli pridaniu prsných ¾liaz, prsia mô¾u rás» väè¹ie, a bradavky silnej¹ie a jednoduch¹ie.Nevoµnos» a zvracanie. To ukazuje najprestí¾nej¹ie a èasté príznaky tehotenstva. Drá¾di ïaleko skoro ráno a mo¾no aj pár hodín. ®eny, ktoré sú tehotné, si to zvyèajne s»a¾ujú (a existujú aj odchýlky od sumy - moja sesternica bola nedávno základná s nádejou a verte mi, a raz sa necítila nevoµno. Lekári nie sú 100% istí, èo spôsobuje rannú nevoµnos». V¹imli si v¹ak, ¾e ich záva¾nos» je oveµa vy¹¹ia u ¾ien, ktoré za¾ívajú neustálu úzkos» a stres.Zmena chuti do jedla. Samozrejme, nikto nie je cudzí symptómom, ako je zvý¹ená chu» do jedla, alebo úplná zmena chuti. Skutoènos», ¾e sme tehotná v byte jes» v¹etko, èo zostane na ceste do chladnièky a skutoènos», ¾e zrazu veµmi chutné dáva zmes sleïa s nakladanou uhorkou a Nutella sa vykonáva hormonálne zmeny v poµskom tele.

Ako som v¾dy uviedla v skor¹ích èastiach vstupu, v¹etky príznaky tehotenstva sa predsa nemusia objavova». Bohu¾iaµ sa tie¾ hovorí, ¾e sa objavia v¹etky opísané príznaky. Existujú µudia, ktorí sú veµmi postihnutí nepríjemnos»ami súvisiacimi s predèasným tehotenstvom, ale vyskytujú sa (aj èasto presne rovnaké prípady, keï je tehotenstvo tolerované prakticky úplne. Tak¾e neposudzujte filmy a seriály, ktoré nás upozoròujú, ¾e hnojenie znamená neustále vracanie, zmeny charakteru a mdloby od prvého dòa oplodnenia. Ka¾dý èlovek má po¾ehnaný ¹tát úplne novým spôsobom.