Uetovnicke lienky

Hallu ForteHallu Forte Riešenie problémov s haluksami

Hrd cylinder má ¹peciálny valec, ktorý je vybavený rýchloupínacím ventilom. Príslu¹né valce majú hasiace médium, ktoré je pod stálym tlakom. Kon¹trukcia diskutovaného valca umo¾òuje extrémne rýchle zavedenie hasiaceho prostriedku do pozadia chráneného zariadenia.

Hrdlové valce sú primárne zamerané na po¾iarnu ochranu systémov v nebezpeènej polohe v prípade horµavých výrobkov. Zahàòa okrem iného aj filtre, mixéry, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Okrem toho mô¾u by» valce pou¾ívané ako ochrana proti výbuchu pre prístroje, kanály, kanály, nádr¾e, to sú prostredia, v ktorých je prítomný prach ST1-ST3, ako aj hybridné plyny a zmesi. Toto je súèasná malá odvetvová oblas».Treba ma» na pamäti, ¾e tieto zariadenia musia by» zahrnuté do osvedèení a je dobré ma» systém na potlaèenie výbuchu a hasiacu bariéru. V prípade výbuchu ide o osvedèenie o notifikovanej osobe FSA: FSA 09 ATEX 1595X. Úspe¹nos» hasiacej bariéry je osvedèenie notifikovaného orgánu FSA èíslo: FSA 09 ATEX 1596X.

Prípustný objem valca je pä» litrov. Válce chcú by» uzavreté tesnou oceµovou membránou. Tieto tlakové fµa¹e poèas prevádzky nevytvárajú ¾iadne nebezpeèenstvo. Válce by sa mali aktivova» s minimálnym napätím 100 / 300V v zmysle zabránenia aktivácii náhodným napätím. Samozrejme, existujú hrdlové valce s výkonom väè¹ej kapacity a v zmluve s poslednou sú spôsobené pomerne vy¹¹ím napätím.Typické valce sú prá¹kové. Zmes tejto jemnej látky po postreku zni¾uje tlak výbuchu. To robí neutralizáciou atmosféry výbu¹ného prachu.Ak pou¾ívanie be¾ných prá¹kových flia¹ mô¾e vies» k väè¹ím stratám ako prínosom, na dôkaz vo farmaceutických domoch, zariadeniach potravinárskeho priemyslu sa pou¾ívajú iba hrdlové fµa¹e.K dispozícii sú tie¾ hrdly naplnené vodnou parou. Majú vodu pri teplote vy¹¹ej ako je teplota varu. Vodná para je urèená na potlaèenie výbuchu.V súhrne sú valce systémom na potlaèenie výbuchu. V celom tele funguje funkcia HRS popri dekompresnom systéme pre systém na izoláciu výbuchu a výbuch.