Varena kapusta

Samotné zriadenie webovej stránky nie je ru¹ivé a okrem práce programátora staèí len pripravi» malé mno¾stvo obsahu. V opaènom prípade to mô¾e urobi», ak to funguje pre webovú stránku, ktorá udr¾uje ¾ivot u¾itoèný pre pou¾ívateµov, ktorí hovoria rôznymi jazykmi.

V takomto úspechu nestaèí, ¾e internetová èas» bude k dispozícii v poµ¹tine alebo angliètine. Zostáva teda implementova» tie isté rie¹enia, ale ¾e niekto naozaj chce prezentova» situáciu a pohodlnú úroveò prezentovaného obsahu, vybraný by ju mal okam¾ite odmietnu». Takéto prístupy by mali urèite zahàòa» automaticky prelo¾ené webové stránky, preto¾e je »a¾ké oèakáva», ¾e stránka prelo¾ená ¹peciálne napísaným skriptom bude skutoène dobre pripravená, najmä ak sa na nej objavia zlo¾ité vety. Jediným rozumným východiskom je potom pomoc tlmoèníka, ktorý ho do predmetu vlo¾í. Na svadbu by dnes nemalo by» zlo¾ité nájs» niekoho, kto sa ¹pecializuje na význam v¹etkých webových stránok, preto¾e mnoho takýchto odborníkov je umiestnených na internete.

Koµko stojí webová stránka za preklad?

Vytváranie dobrého prekladu webových stránok nechce by» cennou investíciou, preto¾e v¹etko naozaj závisí od obsahu textov. Vieme, ¾e za preklad jednoduchých textov bude potrebné zaplati» menej, ale skôr za zlo¾ité a zlo¾ité èlánky. Ak na druhej strane mô¾ete získa» roz¹írenú webovú stránku alebo webovú stránku, na ktorej sa v¾dy objavujú nové veci, potom je najvhodnej¹ou voµbou zakúpi» si predplatné pre slu¾by prekladateµa. Ceny jednotlivých textov sú e¹te ni¾¹ie.

Pri odovzdávaní textov z webovej èasti do prekladu by sa nemal vyvíja» príli¹ veµký tlak na dokonèenie slu¾by, preto¾e potom existuje riziko, ¾e text bude ma» veµmi zlú kvalitu. Je lep¹ie poèka» a da» prekladateµovi chvíµku, aby preskúmala význam prelo¾eného materiálu.