Vyhody vzdelavania zamestnancov

V úspechu, keï vyu¾ívame nemocniènú starostlivos» v zahranièí, alebo jednoducho - keï vyu¾ívame slu¾by lekára, ktorý neuchováva v ich jazyku, a neskôr je potrebná ïal¹ia lekárska dokumentácia pre ïal¹iu pomoc v opaènom ¹táte, stojí za to by» prelo¾ený odborníkom ,

¥udia, ktorí sa zaoberajú lekárskymi prekladmi vo Var¹ave, majú zvyèajne lekárske vzdelanie - sú to aktívni lekári, µudia, ktorí nav¹tevujú vysoké ¹koly na základe cieµov súvisiacich s farmáciou, biológiou a chémiou. Majú dobré certifikáty, ktoré potvrdzujú vysoko jazykové vzdelávanie. Zvyèajne sú rodení hovorcovia alebo absolvovali stá¾e v zahranièí. Majú dobrú prípravu: tak na jazykovej stránke, ako aj v období, v ktorom overujú podstatu textu.

https://nonacn.eu/sk/

Dôle¾ité je overenie textu súdnym prekladateµom, ktorý uplatní mo¾né korekcie, pýta sa, èi je vstup vysokej triedy a - èo je najdôle¾itej¹ie - dáva úradnému orgánu jeho peèa».

Najbe¾nej¹ími lekárskymi dokumentmi sú choroba pacienta, prepustenie z nemocnice, výsledky testov, odporúèania na lekárske vy¹etrenia, lekárske výnimky, zdravotné postihnutia, história lieèby - ak ¾iadame náhradu za cudziu nehodu.

Lekársky preklad je tie¾ prekladom vedeckých èlánkov, uèebníc pre ¹tudentov medicíny, populárnych vedeckých kníh o medicíne, propagaèných filmov obsahujúcich ¹pecializovanú slovnú zásobu, multimediálnych prezentácií alebo dokonca katalógov, v ktorých sa spomínajú lekárske nástroje.

Najobµúbenej¹ie jazyky, z ktorých prekladáte, sú pravdepodobne angliètina, nemèina, francúz¹tina a ru¹tina. Úzka ¹pecializácia sa zaoberá jazykmi ako dánèina, japonèina, èín¹tina, tureètina, holandèina, ¹védèina a nórèina. S úzkou ¹pecializáciou je ochotnej¹í pou¾íva» pozornos» rodeného hovorcu.