Vyvoj tehotenstva v 26 ty dni

Prvé kroky, ktoré chcem, sú pre die»a najdôle¾itej¹ie. Potom sa zlep¹ia v¹etky orgány a vitálne funkcie, v nasledujúcich mesiacoch stavu inej ¾eny die»a prakticky rastie. Niet divu, ¾e lekári varujú budúce matky, ¾e najmä v týchto základných etapách svojho po¾ehnaného ¹tátu by sa veµmi pýtali na seba, sna¾ili sa neochori» a neo¹etrovali silné drogy, ktoré by mohli spôsobi» trvalé po¹kodenie ich budúceho die»a»a. Je v¹ak známe, ¾e opustenie budovy na 9 mesiacov je zlé a chlad a prechladnutie, najmä poèas slnovratu a pri silných hormonálnych zmenách v ¾enskom systéme, je prakticky »a¾ké odstráni».

Po prvé, nemali by ste by» spanikárení, keï si v¹imnete, ¾e máte poèas tehotenstva nachladnutie. S prirodzeným chladom sa moja matka bude veµmi efektívne správa», nie je potrebný ¾iadny lekársky zásah. Mali by ste ma» v¾dy na pamäti, ¾e pou¾itie liekov v hlavných ¹tyroch mesiacoch chce by» veµmi neodporúèané. V tejto situácii stojí za to dôverova» starým, iba prostriedkom na chlad na¹ich babièiek. Èaj s citrónom, medom a malinovou ¹»avou a cibuµou a cesnakovým sirupom (napriek tomu, ¾e je to veµmi zlé, preto¾e to nepo¹kodí plod a pomô¾e nám, a chlad prechádza v systéme tý¾dòa.

Na druhej strane, poèas prechladnutia v tehotenstve sa musíte pred tehotenstvom hromadi» oveµa viac ako v zime. Vzhµadom k tomu, ¾e ak je mo¾né poèas tehotenstva vylieèi» µahkú zimu a výtok z nosa babièkinými metódami, je to s pneumóniou (ktorá je oveµa µah¹ia, keï je na¹a sila veµmi obmedzená výmenou nálady a hormónov, »a¾¹ie.

Na druhej strane, ak máte poèas tehotenstva nepríjemnosti, bude veµmi zaujímavé pripravi» inhalácie z vody s prídavkom domácej soli alebo kvapiek ¾alúdka, mäty, harmanèeka alebo levandule. Èasto mi fúkajú nos, tak¾e nedovoµujem, aby sekrécia prúdila po mojom hrdle a vyhadzovala pou¾ité tkanivá. Mô¾ete si tie¾ kúpi» nosné kvapky, ktoré vá¹ nos vyzerajú lep¹ie, a bude jasnej¹ie vybavi» sa de»mi z detí, preto¾e sú pre vás lep¹ie. Pamätajte v¹ak, ¾e nie je mo¾né ich vlo¾i» dlh¹ie ako 3 dni.