Vzdelavania zamestnancov z eu

Mäsové výrobky sa pou¾ívajú na opis rôznych mäsových výrobkov vyrobených zo surovín so zmenou údených mäsových výrobkov, ktoré sú vyrobené z urèitého kusa konzervovaného mäsa. Morenie je toti¾ technologický proces, ktorý poèíta s úèinkom soµného roztoku alebo zmesi na konzervovanie mäsa na mäso, výsledkom ktorého je farebná registrácia a vytvorenie charakteristickej vône a vône mäsa. Veµkoobchody s konzervovaným mäsom vïaka vytvrdzovaniu predl¾ujú ¾ivotnos» na¹ich výrobkov tým, ¾e bránia rastu zlých a hnilobných baktérií. Vïaka tomu mô¾u zákazníci trva» dlh¹ie, kým ochutnajú obµúbené mäsové výrobky bez toho, aby sa obávali, ¾e sa predèasne pokazia napriek tomu, ¾e sú uchovávané v chladnièke.

Jedným z najbe¾nej¹ích mäsových výrobkov, ktoré ponúkajú veµkoobchodníci so studeným mäsom, je stará ¹unka, preva¾ne z bravèového pôvodu. ©unka sa nakupuje na chrbte prasa»a alebo diviaka, je to lahôdkový výrobok ponúkaný ako chladený alebo mrazený materiál s kos»ou alebo bez kosti. Správna farba svalov v ¹unke by mala by» medzi svetloru¾ovou a¾ èervenou a tuk mô¾e by» bielej farby, s krémovou alebo ru¾ovou úrovòou. Druhým typom salámy, najcharakteristickej¹ím pre poµských spotrebiteµov, je univerzálna klobása. No, klasická klobása tak nie je divu, ako solené, mleté bravèové mäso s prídavkom korenia a lisované do celulózového obalu alebo èreva.

Urèité klimatické podmienky v poµskom svete viedli k poslednému, ¾e v Poµsku bola klobása fixovaná fajèením namiesto prirodzeného procesu su¹enia, keï na Stredozemnom mori konèí ni¾¹ia vlhkos» vzduchu. Niekedy veµkoobchodníci s klobásami ako salámy opísali lahôdky a lahôdky, ktoré vyrábali nielen bravèové mäso, ale aj veµké prímesi mäsa z iných jatoèných zvierat (napr. Hovädzie mäso, mäso z koní, jahòacie mäso, hydina, králik, nutrie alebo somár. Dôvodom pre takéto práce boli ekonomické dôvody, preto¾e bravèové mäso bolo pova¾ované za drahú surovinu a jeho nedostatok dopåòali iné mäsové metódy. Táto technológia zachytila ¾ivý stereotyp, ¾e saláma sa vyrába z oslového mäsa, párky sú kàmené z nutrie, kabanos z konského mäsa a klobásy obsahujú hydinové mäso.