Zavereene aktivity krok za krokom 2015

FlyBraFlyBra - Neviditeľná podprsenka, ktorá zväčší vaše prsia!

Ak chceme úspe¹ne zlikvidova» podnik alebo uzavrie» poboèku, musíme sa podrobi» nielen zále¾itostiam súvisiacim s iniciatívou, ale aj registrácii. Samozrejme, nemô¾ete ju strati», napriek tomu, ¾e ju hodnotíme ako ¹peha, ktorý hµadá ná¹ obrat v hotovosti a ktorý v prípade potreby poskytne daòovému úradu v¹etky informácie.

Pokladòa a koniec práce? Na túto akciu sa pýta toµko podnikateµov. Rozsah povinností daòovníka je stanovený v zákone ministra financií zo dòa 14.3.2013 v histórii registraèných pokladníc. Mimochodom, ustanovenia upravujú celý ¾ivotný cyklus registraènej pokladnice, a to dokonca aj od doby jej vzniku výrobcom. Regulujú proces dodania a servisu takejto pokladnice. A na pamiatku nariadenia musíme: urobi» periodický denný a fi¹kálny výkaz, do 7 dní od skonèenia operácie pokladnice, musíme vráti» ¾iados» vedúcemu daòového úradu o prácu na èítanie daòovej pokladnice. Musíme tie¾ poda» ¾iados» vedúcemu daòového úradu, aby sme register zaregistrovali. Na jednom konci, s pomocou servisného technika, preèítame obsah pamäte pokladnice tak, ¾e zostavíme fakturaèný výkaz za celú dobu prevádzky pokladnice. Mal by by» vytvorený za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Nariadenie vy¾aduje, aby sme vypracovali protokol na èítanie obsahu pamäte pokladnice.Tak ako si mô¾ete predstavi», správy o pláne dosta» chorý porovnanie, èo sa èíta» z pokladne prítomné, èo viedlo k vyhláseniu o mesaèné alebo ¹tvr»roèné. Aby sa predi¹lo situácii, nie je moc dobrý výborný nápad tlaèi» hlásenia o predaji, ktorý zestawisz s vyhláseniami priateµmi DPH. Ak je vytvori» mo¾nos» uplatni» opravu, ak ste niekde urobili chybu.Stojí za to doda», ¾e pri vytváraní ¾iadosti vedúcemu úradu, aby èítal fi¹kálnu pamä», poskytujeme informácie, tj ako daòovník mali zµavu na fi¹kálnu sumu. Vyplòte vyhlásenie o pou¾ívaní pokladnice. Ak sa pokladnica pou¾íva menej ako 3 roky, musíme vráti» príspevok, ktorý pou¾ili pri kúpe pokladnice.Ako vidíte, ukonèenie práce a registraèná pokladòa je veµký podnik, od ktorého sa budete musie» zaviaza». V prípade, ¾e dokonèenie práce a jediná likvidácia registraènej pokladnice sa uskutoènila v poradí krat¹om ako 3 roky - budeme potrebova» poskytnú» úµavu, ktorú sme dostali do pokladne.